اخبار

توضیحات اخبار

۵۵۰۰ متر زمین در جاد اسکی شهیر انکارا بهترین محل سرمایه گذاری هر متر ۸۰ لیر ترکیه

۵۵۰۰ متر زمین در جاد اسکی شهیر انکارا بهترین محل سرمایه گذاری هر متر ۸۰ لیر ترکیه