۱۰۰۷۸ متر زمین ادرس ‌جاده آنکارا به اسکی شهیر

برای فروش - زمین
10078 چاپ

۱۰۰۷۸ متر زمین ادرس ‌جاده آنکارا به اسکی شهیر.خرید زمین در این منطقه  بهترین سرمایه گذاری می‌باشد به دلیل اینکه شهر آنکارا و اسلولا در همه جا شهر به سمت غرب پیشرفت می‌کند

یادداشت